Main menu

GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü

 • Nazende
 • Nazende Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1516 Yazan: Nazende
Nazende konu oluşturdu: GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
1.PROSES AMACI :
Girdi ve ürünlerin kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında taşımak, depolamak, müşterilere servise kadar elverişli şartlar altında dağıtımını sağlamak amacıyla ön koşul uygulamalarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek metot ve uygulamaları tanımlamaktır.

2.PROSES KAPSAMI :
Bu proses Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm birimleri kapsamaktadır.

3. PROSES TANIMLARI :
GMP(Good Manufacturing Practise): İyi üretim uygulamalarını içermektedir. (Kişisel Hijyen, Makine-Ekipman Tasarımı, bina ve ekipmanları v.b)

4. PROSES SORUMLULARI:
Bu prosesin uygulanmasından Genel Müdür, Bakım-Onarım Sorumlusu, Üretim Sorumlusu, Fabrika Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve tüm çalışan personel sorumludur.

5. PROSES DETAYI :
5.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alır. İyi üretim uygulaması, hem üretim ve hem de kalite kontrol ile ilgilidir. GMP’ nin temel gereklilikleri şunlardır;
5.1.1. Tüm üretim prosesleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu prosesler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmelidir.
5.1.2. Proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve prosesler de yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmelidir.

5.2. GMP için gerekli tüm olanaklar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlanmalıdır:
5.2.1. Uygun kalifiye ve eğitimli personel,
5.2.2. Uygun tesisler ve alan,
5.2.3 Uygun ekipman ve hizmetler,
5.2.4. Doğru materyal, kaplar ve etiketler,
5.2.5. Onaylanmış prosedürler ve talimatlar,
5.2.6. Uygun depolama ve taşıma,
5.2.7. Çalışanlar prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir,
5.2.8. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir. Satınalma işlemi satınalma prosesine göre uygulanır.
5.2.9. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses kontrol prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.2.10. Ürünlerin servisi, kalitelerini etkileyecek herhangi bir riski asgariye indirecek şekilde yapılmaktadır. Servis hizmet prosesinde ve depolama prosesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.2.11. Her bir partiyi, dağıtım sonrası, geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem izleme ve geri çağırma prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.12. Servisi yapılmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteriden gelen şikayetler müşteri şikayet formu ve anket formlarında izlenmektedir. Ürün müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hatalı ürünler kalite kontrolde tespit edilir, döf açılır.

5.3. Doküman ve Kayıtların Kontrolü
5.3.1. Hazırlanan ve onaylanan tüm dokümantasyon için geçerli hazırlama, kodlama, onaylama, dağıtma, değiştirme, revize etme, iptal etme, dosyalama, dış doküman izleme ve gözden geçirme yöntemi dokümanların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.2. Kayıtların tanımlanması, saklama sürelerinin belirlenmesi, oluşturulması, muhafaza edilmesi, arşivlenmesi, arşivin özellikleri, arşivleme ve imha yöntemi kayıtların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla ve formlarla “ tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.

5.4. İç Tetkik
5.4.1. Sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek için firma kendi bünyesinde yılda en az 2 defa iç tetkik yapmaktadır.
5.4.2. İç tetkik kapsamı, tetkikçilerin belirlenmesi, tetkiklerin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin gerçekleşmesi, kararların alınması, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların raporlanması, takip edilmesi, kapatılması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi iç tetkik prosedüründe tanımlanmıştır.

5.5. Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü
5.5.1. Sunulan ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde proseslerin tüm aşamalarını kontrol altına almış ve gıda güvenliği el kitabında tanımlamıştır.
5.5.2. Uygulamaya koyulan prosedürlerin tamamı girdi üründen çıktı ürüne kadar uygunsuzluğu engelleyici bir şekilde sistematize edilmiştir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri her aşamada değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
5.5.3. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır ve bu gruba giren ürünler uygun olmayan ürün-hizmet kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.

5.6. Düzeltme/Düzeltici Önleyici Faaliyet
5.6.1. Tespit edilen ve öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, acilen çözülmesi için Düzeltme/DÖF prosedürü oluşturulmuştur.
5.6.2. Düzeltici ve önleyici uygulamaların kayıt altına alınması düzeltici ve önleyici faaliyet/düzeltme formunda izlenir.
5.6.3. Kalite Yönetim temsilcisi ve gıda güvenliği ekip lideri döf takip formunda uygulamaları izler.

5.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.7.1. Firmanın yapmış olduğu tüm faaliyetler, sistemlerin çalışıp çalışmadığı, uygunluğu yönetim tarafından yılda 2 kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
5.7.2. Tüm kayıtlar ve uygulamalar YGG Toplantısında gündeme getirilir ve bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınır. Toplantı tutanak formu ile kayıt edilir.

5.8. Bakım Onarım
5.8.1. Kullanılan tüm makine ve ekipman bakım onarım prosesinde ele alınmıştır. Makineler makine tanıtım kartlarıyla tanımlanmış, makine ekipman listesinde listelenmiştir.
5.8.2. Tüm makinelerin doğru ve etkin kullanımı için makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmuş, bakımlarının yeterliliği ve zamanında yapılması için yıllık bakım planı yapılandırılmıştır. Yıllık bakım planı doğrultusunda bakımlar yapılmakta, bakım onarım ve ayrıntılı bakım onarım formlarıyla kayıt altına alınmaktadır.

5.9. İnsan Kaynakları, Eğitim, İletişim, Altyapı ve Çalışma Ortamı
5.9.1. Personel kendisiyle ilgili GMP prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, hijyenik açıklamalar da dahil olmak üzere, başlangıçta ve devamlı olarak eğitim almaktadır.
5.9.2. Gerekli kalifikasyona ve yeterli tecrübeye sahip olan yeterli sayıda personele sahiptir. Firmanın organizasyon şeması mevcuttur. Her çalışan personelin iş tanımları, sorumlulukları ve yetkileri hazırlanmıştır. Çalışan her personelin yokluğu yada kadro eksikliği durumunda vekil tayini oluşturulmuştur. GMP uygulamaları ile ilgili personelin sorumluluklarında hiçbir boşluk veya açıklığa kavuşturulmamış bir çakışma yoktur.
5.9.3. Temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, işe yeni alınan personele de, verilen göreve uygun oryantasyon (işe başlangıç) eğitimi uygulanmaktadır. Ayrıca devamlı eğitim de verilerek eğitimin pratik etkinliği periyodik olarak değerlendirilmektedir.
5.9.4. İç iletişimi kontrol altına almak için iç yazışma formu, personelin görüşlerinden faydalanmak için öneri formu geliştirilmiştir. Dış iletişim için yazışmalar kayıt altına alınmakta, saklanmaktadır.
5.9.6. Altyapı ve çalışma ortamının uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamak için altyapı ve çalışma ortamı talimatı oluşturulmuştur.

5.10. Haşere Kontrol
5.10.1. İyi üretim uygulamasını desteklemek amacıyla haşerelerle mücadele için haşere kontrol prosesi kapsamında bir yöntem geliştirilmiştir.
5.10.2. Servis raporları ile kayıt altına alınmakta ve doğrulaması yapılmaktadır.

5.11. Kalibrasyon
5.11.1. Ölçme cihazlarının doğrulamasını yapmak amacıyla kalibrasyon prosesi oluşturulmuştur. Kalibrasyon akredite edilmiş kuruluşa yaptırılır.
5.11.2. İlgili cihazların göstergeleri saptanmış kalibrasyon cihaz listesinde belirtilmiştir.
5.11.3. Yapılan kalibrasyonlar ilgili cihazların kalibrasyon kartlarına işlenerek izlenmesi ve doğrulanması sağlanmaktadır.

5.12. Satınalma
5.12.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde üretilebilmeleri için satınalma prosesi doğrultusunda tedarik edilenlerin spesifikasyonlarının tedarik edilmesini sağlar ve girdi kabul planı doğrultusunda işlem görmesini ister. Bu yöntem ile girişi kabul gören hammadde ve yardımcı malzemeler kontrol altına alınır. Ayrıca hazırlanan hammadde spesifikasyonlarıda söz konusu uygulamaya destek sağlamaktadır.
5.12.2. Satınalma faaliyetlerinin uygunluğunu artırmak amacıyla tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, onaylı tedarikçilerin performansları izlenmektedir.
5.12.3. Satınalma talep formu ve sipariş formu kullanılarak faaliyetlerin kayıt altına alınması satınalma faaliyetini güvence altına alır.

5.13. Servis-hizmet Prosesi
5.13.1. Üretimin her aşamasında gıda güvenliği el kitabında ve servis hizmet prosesinde de belirtildiği üzere tüm prosesler kontrol altına alınmıştır.
5.13.2. Gıda güvenliği ön koşulların sağlanması, kontrol altına alınması, operasyonel ön koşulların başlatılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmıştır.
5.13.3. Ürünün ilgili parti kodlarıyla izlenebilirliği sağlanmış, sipariş formu, fiyat listesi ve servis formu oluşturulmuştur.
5.13.4. Servis edilmiş ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket ve şikayet tarzında formlar geliştirilmiştir. İlgili kayıtlar incelenmekte, değerlendirmektedir.

5.14. Temizlik Hijyen
5.14.1. Kişisel Hijyen
Detaylı hijyen programları oluşturulmuş olup, firma içerisindeki değişik ihtiyaçlara göre sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu programlar sağlık, hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. Üretim veya kalite kontrol alanlarına giren her personel tarafından sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Hijyen programları yönetimce teşvik edilmekte, disiplin altında alınmaktadır.
5.14.2. Bu kapsamda personel ve ziyaretçi hijyen talimatı, hijyen ve sağlık talimatı, el yıkama talimatı, eldiven kullanma talimatı, personel giyinme soyunma odası talimatı, çöp kovaları temizlik talimatı, faaliyet alanları temizlik talimatı, depo temizlik talimatı kontrolü ve sürekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır.
5.14.3. Sosyal tesisler (tuvalet, yemekhane vb), materyal veya ürüne olabilecek bulaşma riskini en az düzeye indirecek alanda kurulmuştur.

5.15. Üretim ve Gıda Güvenliği
5.15.1. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir.
5.15.2. Tüm üretim prosedürleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu prosedürler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve ürün tanımlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmektedir.
5.15.3. Üretim proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve proseslerde yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmektedir.
5.15.4. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses Kontrol Prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.15.5. Üretim; hammadde, ara madde, ürün, yüzey (alan, ekipman, makine), personel vb. analizler gıda güvenliğini oluşturabilmek amacıyla periyodik olarak yapılmakta, izlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

5.16 İzleme ve Geri Çağırma
5.16.1. Her bir partiyi, servisler sonrası, izleme ve geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem İzleme ve Geri Çağırma Prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.16.2. Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda ilgili merciler, o gıdanın piyasaya arzını sınırlamalar getirecek uygun önlemler alır veya piyasadan geri toplatır.
5.16.3. İzleme ve geri çağırmaya yönelik hızlı ve etkin olarak oluşturulan yöntem geri toplama formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5.17. Ürün Muhafaza, Depolama
5.17.1. Satınalınan ve servise sunulan her türlü ürünün kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında depolamak, müşterilere servisi gerçekleşinceye kadar uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanmış Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi metot ve uygulamalarıyla uygun ürün muhafaza, depolama işlemlerini tanımlayan Depolama Prosesi mevcuttur.
5.17.2. Satınalınan ürünler girdi kabul formları ile giriş yapılır. Girdi kabul planı ile kriterler belirlenmiştir.
5.17.3. Depolama etiketleri ile ilk girin ilk çıkar sistemi kontrol altına alınmıştır.
5.17.4. Oluşan hasarlar hasar tespit formu ile kayıt altına alınır ve takibi sağlanır.
5.17.5. Depodan istek, depodan çıkış, depoya iade, haftalık stok, aylık sayım formları depolama prosesini kontrol altına almıştır.
5.17.6. Depolama talimatı çerçevesinde uygulama yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
5.17.7. Yukarıda bahsedilen uygulamaların üretimi aksatmayacak, kaliteyi koruyacak şekilde takip edilmesi amacıyla Aylık GMP Kontrol Formu (FR.12.01) oluşturulmuştur. İlgili form kalite yönetim temsilcisi ve fabrika müdürü tarafından ortaklaşa takip edilmektedir. Çeklist niteliği taşıyan form uygulama kapsamında çok önemli olup, sürekliliği sağlamak ve doğrulamayı gerçekleştirmek için yapılandırılmıştır.

5.18. Su Kontrolü
5.18.1. Üretim Sorumlusu tarafından mikrobiyolojik su analizi yaptırılacaktır. Ayrıca fiziksel su kontrolünü Su Kontrol Formu (FR.12.02) üzerinde izleyecektir.

5.19. Kalite Kontrol
5.19.1. Kalite Kontrol, GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise servisinden önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon yapısı, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri vb. ile ilgilidir.
5.19.2. Doğrulama planına uyum gerekliliği mevcuttur.
5.19.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla kayıtlarda tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.
5.19.4. Hammadde ve bitmiş ürünlerin test ve inceleme sonuçlarını içeren kayıtlar spesifikasyonları ile usulüne uygun olarak karşılaştırılmaktadır. Ürün onaylaması; ilgili üretim dokümanlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi ile belirlenmiş prosedürlerden sapmaların değerlendirilmesini kapsar.
5.19.5. Hiçbir ürün, kalite kontrolden geçmeden, uygunluğu onaylanmadıkça servis amacıyla serbest bırakılmamaktadır.
5.19.6.Ürünün, gerektiğinde tekrar incelenebilmesi için ürünlere ait birer numune referansı üretim sorumlusu tarafından saklanmaktadır. Her parti üretimden bir adet ürün kontrol grubu için numune saklama bölümünde saklanır.

5.20. Genel İyileştirme
5.20.1. Üretim alanlarını, alan içinde mevcut makine ve ekipmanların hijyenik üretime, eksikliklerin tespiti için aylık GMP kontrol formu oluşturulmuştur. Gıda Güvenliği Sistemi ön koşul uygulamalarının sürekli kontrol edilmesini ve üretimin seri bir şekilde hijyenik şartlarda devam etmesini sağlayacak yardımcı bir çalışmadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
#1588 Yazan: hygieneci
hygieneci konuyu yanıtladı: Cvp:GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
Talimatı desek daha doğru olmazmı?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • nurettin
 • nurettin Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1621 Yazan: nurettin
nurettin konuyu yanıtladı: Cvp:GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
Nazende yazan:

1.PROSES AMACI :
Girdi ve ürünlerin kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında taşımak, depolamak, müşterilere servise kadar elverişli şartlar altında dağıtımını sağlamak amacıyla ön koşul uygulamalarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek metot ve uygulamaları tanımlamaktır.

2.PROSES KAPSAMI :
Bu proses Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm birimleri kapsamaktadır.

3. PROSES TANIMLARI :
GMP(Good Manufacturing Practise): İyi üretim uygulamalarını içermektedir. (Kişisel Hijyen, Makine-Ekipman Tasarımı, bina ve ekipmanları v.b)

4. PROSES SORUMLULARI:
Bu prosesin uygulanmasından Genel Müdür, Bakım-Onarım Sorumlusu, Üretim Sorumlusu, Fabrika Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve tüm çalışan personel sorumludur.

5. PROSES DETAYI :
5.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alır. İyi üretim uygulaması, hem üretim ve hem de kalite kontrol ile ilgilidir. GMP’ nin temel gereklilikleri şunlardır;
5.1.1. Tüm üretim prosesleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu prosesler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmelidir.
5.1.2. Proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve prosesler de yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmelidir.

5.2. GMP için gerekli tüm olanaklar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlanmalıdır:
5.2.1. Uygun kalifiye ve eğitimli personel,
5.2.2. Uygun tesisler ve alan,
5.2.3 Uygun ekipman ve hizmetler,
5.2.4. Doğru materyal, kaplar ve etiketler,
5.2.5. Onaylanmış prosedürler ve talimatlar,
5.2.6. Uygun depolama ve taşıma,
5.2.7. Çalışanlar prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir,
5.2.8. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir. Satınalma işlemi satınalma prosesine göre uygulanır.
5.2.9. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses kontrol prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.2.10. Ürünlerin servisi, kalitelerini etkileyecek herhangi bir riski asgariye indirecek şekilde yapılmaktadır. Servis hizmet prosesinde ve depolama prosesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.2.11. Her bir partiyi, dağıtım sonrası, geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem izleme ve geri çağırma prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.12. Servisi yapılmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteriden gelen şikayetler müşteri şikayet formu ve anket formlarında izlenmektedir. Ürün müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hatalı ürünler kalite kontrolde tespit edilir, döf açılır.

5.3. Doküman ve Kayıtların Kontrolü
5.3.1. Hazırlanan ve onaylanan tüm dokümantasyon için geçerli hazırlama, kodlama, onaylama, dağıtma, değiştirme, revize etme, iptal etme, dosyalama, dış doküman izleme ve gözden geçirme yöntemi dokümanların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.2. Kayıtların tanımlanması, saklama sürelerinin belirlenmesi, oluşturulması, muhafaza edilmesi, arşivlenmesi, arşivin özellikleri, arşivleme ve imha yöntemi kayıtların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla ve formlarla “ tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.

5.4. İç Tetkik
5.4.1. Sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek için firma kendi bünyesinde yılda en az 2 defa iç tetkik yapmaktadır.
5.4.2. İç tetkik kapsamı, tetkikçilerin belirlenmesi, tetkiklerin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin gerçekleşmesi, kararların alınması, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların raporlanması, takip edilmesi, kapatılması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi iç tetkik prosedüründe tanımlanmıştır.

5.5. Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü
5.5.1. Sunulan ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde proseslerin tüm aşamalarını kontrol altına almış ve gıda güvenliği el kitabında tanımlamıştır.
5.5.2. Uygulamaya koyulan prosedürlerin tamamı girdi üründen çıktı ürüne kadar uygunsuzluğu engelleyici bir şekilde sistematize edilmiştir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri her aşamada değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
5.5.3. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır ve bu gruba giren ürünler uygun olmayan ürün-hizmet kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.

5.6. Düzeltme/Düzeltici Önleyici Faaliyet
5.6.1. Tespit edilen ve öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, acilen çözülmesi için Düzeltme/DÖF prosedürü oluşturulmuştur.
5.6.2. Düzeltici ve önleyici uygulamaların kayıt altına alınması düzeltici ve önleyici faaliyet/düzeltme formunda izlenir.
5.6.3. Kalite Yönetim temsilcisi ve gıda güvenliği ekip lideri döf takip formunda uygulamaları izler.

5.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.7.1. Firmanın yapmış olduğu tüm faaliyetler, sistemlerin çalışıp çalışmadığı, uygunluğu yönetim tarafından yılda 2 kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
5.7.2. Tüm kayıtlar ve uygulamalar YGG Toplantısında gündeme getirilir ve bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınır. Toplantı tutanak formu ile kayıt edilir.

5.8. Bakım Onarım
5.8.1. Kullanılan tüm makine ve ekipman bakım onarım prosesinde ele alınmıştır. Makineler makine tanıtım kartlarıyla tanımlanmış, makine ekipman listesinde listelenmiştir.
5.8.2. Tüm makinelerin doğru ve etkin kullanımı için makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmuş, bakımlarının yeterliliği ve zamanında yapılması için yıllık bakım planı yapılandırılmıştır. Yıllık bakım planı doğrultusunda bakımlar yapılmakta, bakım onarım ve ayrıntılı bakım onarım formlarıyla kayıt altına alınmaktadır.

5.9. İnsan Kaynakları, Eğitim, İletişim, Altyapı ve Çalışma Ortamı
5.9.1. Personel kendisiyle ilgili GMP prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, hijyenik açıklamalar da dahil olmak üzere, başlangıçta ve devamlı olarak eğitim almaktadır.
5.9.2. Gerekli kalifikasyona ve yeterli tecrübeye sahip olan yeterli sayıda personele sahiptir. Firmanın organizasyon şeması mevcuttur. Her çalışan personelin iş tanımları, sorumlulukları ve yetkileri hazırlanmıştır. Çalışan her personelin yokluğu yada kadro eksikliği durumunda vekil tayini oluşturulmuştur. GMP uygulamaları ile ilgili personelin sorumluluklarında hiçbir boşluk veya açıklığa kavuşturulmamış bir çakışma yoktur.
5.9.3. Temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, işe yeni alınan personele de, verilen göreve uygun oryantasyon (işe başlangıç) eğitimi uygulanmaktadır. Ayrıca devamlı eğitim de verilerek eğitimin pratik etkinliği periyodik olarak değerlendirilmektedir.
5.9.4. İç iletişimi kontrol altına almak için iç yazışma formu, personelin görüşlerinden faydalanmak için öneri formu geliştirilmiştir. Dış iletişim için yazışmalar kayıt altına alınmakta, saklanmaktadır.
5.9.6. Altyapı ve çalışma ortamının uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamak için altyapı ve çalışma ortamı talimatı oluşturulmuştur.

5.10. Haşere Kontrol
5.10.1. İyi üretim uygulamasını desteklemek amacıyla haşerelerle mücadele için haşere kontrol prosesi kapsamında bir yöntem geliştirilmiştir.
5.10.2. Servis raporları ile kayıt altına alınmakta ve doğrulaması yapılmaktadır.

5.11. Kalibrasyon
5.11.1. Ölçme cihazlarının doğrulamasını yapmak amacıyla kalibrasyon prosesi oluşturulmuştur. Kalibrasyon akredite edilmiş kuruluşa yaptırılır.
5.11.2. İlgili cihazların göstergeleri saptanmış kalibrasyon cihaz listesinde belirtilmiştir.
5.11.3. Yapılan kalibrasyonlar ilgili cihazların kalibrasyon kartlarına işlenerek izlenmesi ve doğrulanması sağlanmaktadır.

5.12. Satınalma
5.12.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde üretilebilmeleri için satınalma prosesi doğrultusunda tedarik edilenlerin spesifikasyonlarının tedarik edilmesini sağlar ve girdi kabul planı doğrultusunda işlem görmesini ister. Bu yöntem ile girişi kabul gören hammadde ve yardımcı malzemeler kontrol altına alınır. Ayrıca hazırlanan hammadde spesifikasyonlarıda söz konusu uygulamaya destek sağlamaktadır.
5.12.2. Satınalma faaliyetlerinin uygunluğunu artırmak amacıyla tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, onaylı tedarikçilerin performansları izlenmektedir.
5.12.3. Satınalma talep formu ve sipariş formu kullanılarak faaliyetlerin kayıt altına alınması satınalma faaliyetini güvence altına alır.

5.13. Servis-hizmet Prosesi
5.13.1. Üretimin her aşamasında gıda güvenliği el kitabında ve servis hizmet prosesinde de belirtildiği üzere tüm prosesler kontrol altına alınmıştır.
5.13.2. Gıda güvenliği ön koşulların sağlanması, kontrol altına alınması, operasyonel ön koşulların başlatılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmıştır.
5.13.3. Ürünün ilgili parti kodlarıyla izlenebilirliği sağlanmış, sipariş formu, fiyat listesi ve servis formu oluşturulmuştur.
5.13.4. Servis edilmiş ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket ve şikayet tarzında formlar geliştirilmiştir. İlgili kayıtlar incelenmekte, değerlendirmektedir.

5.14. Temizlik Hijyen
5.14.1. Kişisel Hijyen
Detaylı hijyen programları oluşturulmuş olup, firma içerisindeki değişik ihtiyaçlara göre sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu programlar sağlık, hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. Üretim veya kalite kontrol alanlarına giren her personel tarafından sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Hijyen programları yönetimce teşvik edilmekte, disiplin altında alınmaktadır.
5.14.2. Bu kapsamda personel ve ziyaretçi hijyen talimatı, hijyen ve sağlık talimatı, el yıkama talimatı, eldiven kullanma talimatı, personel giyinme soyunma odası talimatı, çöp kovaları temizlik talimatı, faaliyet alanları temizlik talimatı, depo temizlik talimatı kontrolü ve sürekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır.
5.14.3. Sosyal tesisler (tuvalet, yemekhane vb), materyal veya ürüne olabilecek bulaşma riskini en az düzeye indirecek alanda kurulmuştur.

5.15. Üretim ve Gıda Güvenliği
5.15.1. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir.
5.15.2. Tüm üretim prosedürleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu prosedürler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve ürün tanımlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmektedir.
5.15.3. Üretim proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve proseslerde yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmektedir.
5.15.4. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses Kontrol Prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.15.5. Üretim; hammadde, ara madde, ürün, yüzey (alan, ekipman, makine), personel vb. analizler gıda güvenliğini oluşturabilmek amacıyla periyodik olarak yapılmakta, izlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

5.16 İzleme ve Geri Çağırma
5.16.1. Her bir partiyi, servisler sonrası, izleme ve geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem İzleme ve Geri Çağırma Prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.16.2. Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda ilgili merciler, o gıdanın piyasaya arzını sınırlamalar getirecek uygun önlemler alır veya piyasadan geri toplatır.
5.16.3. İzleme ve geri çağırmaya yönelik hızlı ve etkin olarak oluşturulan yöntem geri toplama formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5.17. Ürün Muhafaza, Depolama
5.17.1. Satınalınan ve servise sunulan her türlü ürünün kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında depolamak, müşterilere servisi gerçekleşinceye kadar uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanmış Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi metot ve uygulamalarıyla uygun ürün muhafaza, depolama işlemlerini tanımlayan Depolama Prosesi mevcuttur.
5.17.2. Satınalınan ürünler girdi kabul formları ile giriş yapılır. Girdi kabul planı ile kriterler belirlenmiştir.
5.17.3. Depolama etiketleri ile ilk girin ilk çıkar sistemi kontrol altına alınmıştır.
5.17.4. Oluşan hasarlar hasar tespit formu ile kayıt altına alınır ve takibi sağlanır.
5.17.5. Depodan istek, depodan çıkış, depoya iade, haftalık stok, aylık sayım formları depolama prosesini kontrol altına almıştır.
5.17.6. Depolama talimatı çerçevesinde uygulama yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
5.17.7. Yukarıda bahsedilen uygulamaların üretimi aksatmayacak, kaliteyi koruyacak şekilde takip edilmesi amacıyla Aylık GMP Kontrol Formu (FR.12.01) oluşturulmuştur. İlgili form kalite yönetim temsilcisi ve fabrika müdürü tarafından ortaklaşa takip edilmektedir. Çeklist niteliği taşıyan form uygulama kapsamında çok önemli olup, sürekliliği sağlamak ve doğrulamayı gerçekleştirmek için yapılandırılmıştır.

5.18. Su Kontrolü
5.18.1. Üretim Sorumlusu tarafından mikrobiyolojik su analizi yaptırılacaktır. Ayrıca fiziksel su kontrolünü Su Kontrol Formu (FR.12.02) üzerinde izleyecektir.

5.19. Kalite Kontrol
5.19.1. Kalite Kontrol, GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise servisinden önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon yapısı, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri vb. ile ilgilidir.
5.19.2. Doğrulama planına uyum gerekliliği mevcuttur.
5.19.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla kayıtlarda tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.
5.19.4. Hammadde ve bitmiş ürünlerin test ve inceleme sonuçlarını içeren kayıtlar spesifikasyonları ile usulüne uygun olarak karşılaştırılmaktadır. Ürün onaylaması; ilgili üretim dokümanlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi ile belirlenmiş prosedürlerden sapmaların değerlendirilmesini kapsar.
5.19.5. Hiçbir ürün, kalite kontrolden geçmeden, uygunluğu onaylanmadıkça servis amacıyla serbest bırakılmamaktadır.
5.19.6.Ürünün, gerektiğinde tekrar incelenebilmesi için ürünlere ait birer numune referansı üretim sorumlusu tarafından saklanmaktadır. Her parti üretimden bir adet ürün kontrol grubu için numune saklama bölümünde saklanır.

5.20. Genel İyileştirme
5.20.1. Üretim alanlarını, alan içinde mevcut makine ve ekipmanların hijyenik üretime, eksikliklerin tespiti için aylık GMP kontrol formu oluşturulmuştur. Gıda Güvenliği Sistemi ön koşul uygulamalarının sürekli kontrol edilmesini ve üretimin seri bir şekilde hijyenik şartlarda devam etmesini sağlayacak yardımcı bir çalışmadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • ibrahim bal
 • ibrahim bal Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1622 Yazan: ibrahim bal
ibrahim bal konuyu yanıtladı: Cvp:GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
Nazende yazan:

1.PROSES AMACI :
Girdi ve ürünlerin kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında taşımak, depolamak, müşterilere servise kadar elverişli şartlar altında dağıtımını sağlamak amacıyla ön koşul uygulamalarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek metot ve uygulamaları tanımlamaktır.

2.PROSES KAPSAMI :
Bu proses Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm birimleri kapsamaktadır.

3. PROSES TANIMLARI :
GMP(Good Manufacturing Practise): İyi üretim uygulamalarını içermektedir. (Kişisel Hijyen, Makine-Ekipman Tasarımı, bina ve ekipmanları v.b)

4. PROSES SORUMLULARI:
Bu prosesin uygulanmasından Genel Müdür, Bakım-Onarım Sorumlusu, Üretim Sorumlusu, Fabrika Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve tüm çalışan personel sorumludur.

5. PROSES DETAYI :
5.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alır. İyi üretim uygulaması, hem üretim ve hem de kalite kontrol ile ilgilidir. GMP’ nin temel gereklilikleri şunlardır;
5.1.1. Tüm üretim prosesleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu prosesler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmelidir.
5.1.2. Proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve prosesler de yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmelidir.

5.2. GMP için gerekli tüm olanaklar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlanmalıdır:
5.2.1. Uygun kalifiye ve eğitimli personel,
5.2.2. Uygun tesisler ve alan,
5.2.3 Uygun ekipman ve hizmetler,
5.2.4. Doğru materyal, kaplar ve etiketler,
5.2.5. Onaylanmış prosedürler ve talimatlar,
5.2.6. Uygun depolama ve taşıma,
5.2.7. Çalışanlar prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir,
5.2.8. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir. Satınalma işlemi satınalma prosesine göre uygulanır.
5.2.9. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses kontrol prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.2.10. Ürünlerin servisi, kalitelerini etkileyecek herhangi bir riski asgariye indirecek şekilde yapılmaktadır. Servis hizmet prosesinde ve depolama prosesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.2.11. Her bir partiyi, dağıtım sonrası, geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem izleme ve geri çağırma prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.12. Servisi yapılmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteriden gelen şikayetler müşteri şikayet formu ve anket formlarında izlenmektedir. Ürün müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hatalı ürünler kalite kontrolde tespit edilir, döf açılır.

5.3. Doküman ve Kayıtların Kontrolü
5.3.1. Hazırlanan ve onaylanan tüm dokümantasyon için geçerli hazırlama, kodlama, onaylama, dağıtma, değiştirme, revize etme, iptal etme, dosyalama, dış doküman izleme ve gözden geçirme yöntemi dokümanların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.2. Kayıtların tanımlanması, saklama sürelerinin belirlenmesi, oluşturulması, muhafaza edilmesi, arşivlenmesi, arşivin özellikleri, arşivleme ve imha yöntemi kayıtların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla ve formlarla “ tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.

5.4. İç Tetkik
5.4.1. Sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek için firma kendi bünyesinde yılda en az 2 defa iç tetkik yapmaktadır.
5.4.2. İç tetkik kapsamı, tetkikçilerin belirlenmesi, tetkiklerin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin gerçekleşmesi, kararların alınması, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların raporlanması, takip edilmesi, kapatılması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi iç tetkik prosedüründe tanımlanmıştır.

5.5. Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü
5.5.1. Sunulan ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde proseslerin tüm aşamalarını kontrol altına almış ve gıda güvenliği el kitabında tanımlamıştır.
5.5.2. Uygulamaya koyulan prosedürlerin tamamı girdi üründen çıktı ürüne kadar uygunsuzluğu engelleyici bir şekilde sistematize edilmiştir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri her aşamada değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
5.5.3. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır ve bu gruba giren ürünler uygun olmayan ürün-hizmet kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.

5.6. Düzeltme/Düzeltici Önleyici Faaliyet
5.6.1. Tespit edilen ve öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, acilen çözülmesi için Düzeltme/DÖF prosedürü oluşturulmuştur.
5.6.2. Düzeltici ve önleyici uygulamaların kayıt altına alınması düzeltici ve önleyici faaliyet/düzeltme formunda izlenir.
5.6.3. Kalite Yönetim temsilcisi ve gıda güvenliği ekip lideri döf takip formunda uygulamaları izler.

5.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.7.1. Firmanın yapmış olduğu tüm faaliyetler, sistemlerin çalışıp çalışmadığı, uygunluğu yönetim tarafından yılda 2 kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
5.7.2. Tüm kayıtlar ve uygulamalar YGG Toplantısında gündeme getirilir ve bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınır. Toplantı tutanak formu ile kayıt edilir.

5.8. Bakım Onarım
5.8.1. Kullanılan tüm makine ve ekipman bakım onarım prosesinde ele alınmıştır. Makineler makine tanıtım kartlarıyla tanımlanmış, makine ekipman listesinde listelenmiştir.
5.8.2. Tüm makinelerin doğru ve etkin kullanımı için makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmuş, bakımlarının yeterliliği ve zamanında yapılması için yıllık bakım planı yapılandırılmıştır. Yıllık bakım planı doğrultusunda bakımlar yapılmakta, bakım onarım ve ayrıntılı bakım onarım formlarıyla kayıt altına alınmaktadır.

5.9. İnsan Kaynakları, Eğitim, İletişim, Altyapı ve Çalışma Ortamı
5.9.1. Personel kendisiyle ilgili GMP prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, hijyenik açıklamalar da dahil olmak üzere, başlangıçta ve devamlı olarak eğitim almaktadır.
5.9.2. Gerekli kalifikasyona ve yeterli tecrübeye sahip olan yeterli sayıda personele sahiptir. Firmanın organizasyon şeması mevcuttur. Her çalışan personelin iş tanımları, sorumlulukları ve yetkileri hazırlanmıştır. Çalışan her personelin yokluğu yada kadro eksikliği durumunda vekil tayini oluşturulmuştur. GMP uygulamaları ile ilgili personelin sorumluluklarında hiçbir boşluk veya açıklığa kavuşturulmamış bir çakışma yoktur.
5.9.3. Temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, işe yeni alınan personele de, verilen göreve uygun oryantasyon (işe başlangıç) eğitimi uygulanmaktadır. Ayrıca devamlı eğitim de verilerek eğitimin pratik etkinliği periyodik olarak değerlendirilmektedir.
5.9.4. İç iletişimi kontrol altına almak için iç yazışma formu, personelin görüşlerinden faydalanmak için öneri formu geliştirilmiştir. Dış iletişim için yazışmalar kayıt altına alınmakta, saklanmaktadır.
5.9.6. Altyapı ve çalışma ortamının uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamak için altyapı ve çalışma ortamı talimatı oluşturulmuştur.

5.10. Haşere Kontrol
5.10.1. İyi üretim uygulamasını desteklemek amacıyla haşerelerle mücadele için haşere kontrol prosesi kapsamında bir yöntem geliştirilmiştir.
5.10.2. Servis raporları ile kayıt altına alınmakta ve doğrulaması yapılmaktadır.

5.11. Kalibrasyon
5.11.1. Ölçme cihazlarının doğrulamasını yapmak amacıyla kalibrasyon prosesi oluşturulmuştur. Kalibrasyon akredite edilmiş kuruluşa yaptırılır.
5.11.2. İlgili cihazların göstergeleri saptanmış kalibrasyon cihaz listesinde belirtilmiştir.
5.11.3. Yapılan kalibrasyonlar ilgili cihazların kalibrasyon kartlarına işlenerek izlenmesi ve doğrulanması sağlanmaktadır.

5.12. Satınalma
5.12.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde üretilebilmeleri için satınalma prosesi doğrultusunda tedarik edilenlerin spesifikasyonlarının tedarik edilmesini sağlar ve girdi kabul planı doğrultusunda işlem görmesini ister. Bu yöntem ile girişi kabul gören hammadde ve yardımcı malzemeler kontrol altına alınır. Ayrıca hazırlanan hammadde spesifikasyonlarıda söz konusu uygulamaya destek sağlamaktadır.
5.12.2. Satınalma faaliyetlerinin uygunluğunu artırmak amacıyla tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, onaylı tedarikçilerin performansları izlenmektedir.
5.12.3. Satınalma talep formu ve sipariş formu kullanılarak faaliyetlerin kayıt altına alınması satınalma faaliyetini güvence altına alır.

5.13. Servis-hizmet Prosesi
5.13.1. Üretimin her aşamasında gıda güvenliği el kitabında ve servis hizmet prosesinde de belirtildiği üzere tüm prosesler kontrol altına alınmıştır.
5.13.2. Gıda güvenliği ön koşulların sağlanması, kontrol altına alınması, operasyonel ön koşulların başlatılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmıştır.
5.13.3. Ürünün ilgili parti kodlarıyla izlenebilirliği sağlanmış, sipariş formu, fiyat listesi ve servis formu oluşturulmuştur.
5.13.4. Servis edilmiş ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket ve şikayet tarzında formlar geliştirilmiştir. İlgili kayıtlar incelenmekte, değerlendirmektedir.

5.14. Temizlik Hijyen
5.14.1. Kişisel Hijyen
Detaylı hijyen programları oluşturulmuş olup, firma içerisindeki değişik ihtiyaçlara göre sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu programlar sağlık, hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. Üretim veya kalite kontrol alanlarına giren her personel tarafından sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Hijyen programları yönetimce teşvik edilmekte, disiplin altında alınmaktadır.
5.14.2. Bu kapsamda personel ve ziyaretçi hijyen talimatı, hijyen ve sağlık talimatı, el yıkama talimatı, eldiven kullanma talimatı, personel giyinme soyunma odası talimatı, çöp kovaları temizlik talimatı, faaliyet alanları temizlik talimatı, depo temizlik talimatı kontrolü ve sürekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır.
5.14.3. Sosyal tesisler (tuvalet, yemekhane vb), materyal veya ürüne olabilecek bulaşma riskini en az düzeye indirecek alanda kurulmuştur.

5.15. Üretim ve Gıda Güvenliği
5.15.1. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir.
5.15.2. Tüm üretim prosedürleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu prosedürler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve ürün tanımlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmektedir.
5.15.3. Üretim proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve proseslerde yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmektedir.
5.15.4. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses Kontrol Prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.15.5. Üretim; hammadde, ara madde, ürün, yüzey (alan, ekipman, makine), personel vb. analizler gıda güvenliğini oluşturabilmek amacıyla periyodik olarak yapılmakta, izlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

5.16 İzleme ve Geri Çağırma
5.16.1. Her bir partiyi, servisler sonrası, izleme ve geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem İzleme ve Geri Çağırma Prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.16.2. Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda ilgili merciler, o gıdanın piyasaya arzını sınırlamalar getirecek uygun önlemler alır veya piyasadan geri toplatır.
5.16.3. İzleme ve geri çağırmaya yönelik hızlı ve etkin olarak oluşturulan yöntem geri toplama formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5.17. Ürün Muhafaza, Depolama
5.17.1. Satınalınan ve servise sunulan her türlü ürünün kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında depolamak, müşterilere servisi gerçekleşinceye kadar uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanmış Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi metot ve uygulamalarıyla uygun ürün muhafaza, depolama işlemlerini tanımlayan Depolama Prosesi mevcuttur.
5.17.2. Satınalınan ürünler girdi kabul formları ile giriş yapılır. Girdi kabul planı ile kriterler belirlenmiştir.
5.17.3. Depolama etiketleri ile ilk girin ilk çıkar sistemi kontrol altına alınmıştır.
5.17.4. Oluşan hasarlar hasar tespit formu ile kayıt altına alınır ve takibi sağlanır.
5.17.5. Depodan istek, depodan çıkış, depoya iade, haftalık stok, aylık sayım formları depolama prosesini kontrol altına almıştır.
5.17.6. Depolama talimatı çerçevesinde uygulama yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
5.17.7. Yukarıda bahsedilen uygulamaların üretimi aksatmayacak, kaliteyi koruyacak şekilde takip edilmesi amacıyla Aylık GMP Kontrol Formu (FR.12.01) oluşturulmuştur. İlgili form kalite yönetim temsilcisi ve fabrika müdürü tarafından ortaklaşa takip edilmektedir. Çeklist niteliği taşıyan form uygulama kapsamında çok önemli olup, sürekliliği sağlamak ve doğrulamayı gerçekleştirmek için yapılandırılmıştır.

5.18. Su Kontrolü
5.18.1. Üretim Sorumlusu tarafından mikrobiyolojik su analizi yaptırılacaktır. Ayrıca fiziksel su kontrolünü Su Kontrol Formu (FR.12.02) üzerinde izleyecektir.

5.19. Kalite Kontrol
5.19.1. Kalite Kontrol, GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise servisinden önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon yapısı, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri vb. ile ilgilidir.
5.19.2. Doğrulama planına uyum gerekliliği mevcuttur.
5.19.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla kayıtlarda tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.
5.19.4. Hammadde ve bitmiş ürünlerin test ve inceleme sonuçlarını içeren kayıtlar spesifikasyonları ile usulüne uygun olarak karşılaştırılmaktadır. Ürün onaylaması; ilgili üretim dokümanlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi ile belirlenmiş prosedürlerden sapmaların değerlendirilmesini kapsar.
5.19.5. Hiçbir ürün, kalite kontrolden geçmeden, uygunluğu onaylanmadıkça servis amacıyla serbest bırakılmamaktadır.
5.19.6.Ürünün, gerektiğinde tekrar incelenebilmesi için ürünlere ait birer numune referansı üretim sorumlusu tarafından saklanmaktadır. Her parti üretimden bir adet ürün kontrol grubu için numune saklama bölümünde saklanır.

5.20. Genel İyileştirme
5.20.1. Üretim alanlarını, alan içinde mevcut makine ve ekipmanların hijyenik üretime, eksikliklerin tespiti için aylık GMP kontrol formu oluşturulmuştur. Gıda Güvenliği Sistemi ön koşul uygulamalarının sürekli kontrol edilmesini ve üretimin seri bir şekilde hijyenik şartlarda devam etmesini sağlayacak yardımcı bir çalışmadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • nurhanyakut@teknikaplast.com.tr
 • nurhanyakut@teknikaplast.com.tr Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1736 Yazan: nurhanyakut@teknikaplast.com.tr
nurhanyakut@teknikaplast.com.tr konuyu yanıtladı: Cvp:GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
nurettin yazan:

Nazende yazan:

1.PROSES AMACI :
Girdi ve ürünlerin kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında taşımak, depolamak, müşterilere servise kadar elverişli şartlar altında dağıtımını sağlamak amacıyla ön koşul uygulamalarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek metot ve uygulamaları tanımlamaktır.

2.PROSES KAPSAMI :
Bu proses Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm birimleri kapsamaktadır.

3. PROSES TANIMLARI :
GMP(Good Manufacturing Practise): İyi üretim uygulamalarını içermektedir. (Kişisel Hijyen, Makine-Ekipman Tasarımı, bina ve ekipmanları v.b)

4. PROSES SORUMLULARI:
Bu prosesin uygulanmasından Genel Müdür, Bakım-Onarım Sorumlusu, Üretim Sorumlusu, Fabrika Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve tüm çalışan personel sorumludur.

5. PROSES DETAYI :
5.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alır. İyi üretim uygulaması, hem üretim ve hem de kalite kontrol ile ilgilidir. GMP’ nin temel gereklilikleri şunlardır;
5.1.1. Tüm üretim prosesleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu prosesler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmelidir.
5.1.2. Proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve prosesler de yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmelidir.

5.2. GMP için gerekli tüm olanaklar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlanmalıdır:
5.2.1. Uygun kalifiye ve eğitimli personel,
5.2.2. Uygun tesisler ve alan,
5.2.3 Uygun ekipman ve hizmetler,
5.2.4. Doğru materyal, kaplar ve etiketler,
5.2.5. Onaylanmış prosedürler ve talimatlar,
5.2.6. Uygun depolama ve taşıma,
5.2.7. Çalışanlar prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir,
5.2.8. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir. Satınalma işlemi satınalma prosesine göre uygulanır.
5.2.9. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses kontrol prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.2.10. Ürünlerin servisi, kalitelerini etkileyecek herhangi bir riski asgariye indirecek şekilde yapılmaktadır. Servis hizmet prosesinde ve depolama prosesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.2.11. Her bir partiyi, dağıtım sonrası, geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem izleme ve geri çağırma prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.12. Servisi yapılmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteriden gelen şikayetler müşteri şikayet formu ve anket formlarında izlenmektedir. Ürün müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hatalı ürünler kalite kontrolde tespit edilir, döf açılır.

5.3. Doküman ve Kayıtların Kontrolü
5.3.1. Hazırlanan ve onaylanan tüm dokümantasyon için geçerli hazırlama, kodlama, onaylama, dağıtma, değiştirme, revize etme, iptal etme, dosyalama, dış doküman izleme ve gözden geçirme yöntemi dokümanların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.2. Kayıtların tanımlanması, saklama sürelerinin belirlenmesi, oluşturulması, muhafaza edilmesi, arşivlenmesi, arşivin özellikleri, arşivleme ve imha yöntemi kayıtların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla ve formlarla “ tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.

5.4. İç Tetkik
5.4.1. Sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek için firma kendi bünyesinde yılda en az 2 defa iç tetkik yapmaktadır.
5.4.2. İç tetkik kapsamı, tetkikçilerin belirlenmesi, tetkiklerin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin gerçekleşmesi, kararların alınması, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların raporlanması, takip edilmesi, kapatılması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi iç tetkik prosedüründe tanımlanmıştır.

5.5. Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü
5.5.1. Sunulan ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde proseslerin tüm aşamalarını kontrol altına almış ve gıda güvenliği el kitabında tanımlamıştır.
5.5.2. Uygulamaya koyulan prosedürlerin tamamı girdi üründen çıktı ürüne kadar uygunsuzluğu engelleyici bir şekilde sistematize edilmiştir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri her aşamada değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
5.5.3. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır ve bu gruba giren ürünler uygun olmayan ürün-hizmet kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.

5.6. Düzeltme/Düzeltici Önleyici Faaliyet
5.6.1. Tespit edilen ve öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, acilen çözülmesi için Düzeltme/DÖF prosedürü oluşturulmuştur.
5.6.2. Düzeltici ve önleyici uygulamaların kayıt altına alınması düzeltici ve önleyici faaliyet/düzeltme formunda izlenir.
5.6.3. Kalite Yönetim temsilcisi ve gıda güvenliği ekip lideri döf takip formunda uygulamaları izler.

5.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.7.1. Firmanın yapmış olduğu tüm faaliyetler, sistemlerin çalışıp çalışmadığı, uygunluğu yönetim tarafından yılda 2 kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
5.7.2. Tüm kayıtlar ve uygulamalar YGG Toplantısında gündeme getirilir ve bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınır. Toplantı tutanak formu ile kayıt edilir.

5.8. Bakım Onarım
5.8.1. Kullanılan tüm makine ve ekipman bakım onarım prosesinde ele alınmıştır. Makineler makine tanıtım kartlarıyla tanımlanmış, makine ekipman listesinde listelenmiştir.
5.8.2. Tüm makinelerin doğru ve etkin kullanımı için makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmuş, bakımlarının yeterliliği ve zamanında yapılması için yıllık bakım planı yapılandırılmıştır. Yıllık bakım planı doğrultusunda bakımlar yapılmakta, bakım onarım ve ayrıntılı bakım onarım formlarıyla kayıt altına alınmaktadır.

5.9. İnsan Kaynakları, Eğitim, İletişim, Altyapı ve Çalışma Ortamı
5.9.1. Personel kendisiyle ilgili GMP prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, hijyenik açıklamalar da dahil olmak üzere, başlangıçta ve devamlı olarak eğitim almaktadır.
5.9.2. Gerekli kalifikasyona ve yeterli tecrübeye sahip olan yeterli sayıda personele sahiptir. Firmanın organizasyon şeması mevcuttur. Her çalışan personelin iş tanımları, sorumlulukları ve yetkileri hazırlanmıştır. Çalışan her personelin yokluğu yada kadro eksikliği durumunda vekil tayini oluşturulmuştur. GMP uygulamaları ile ilgili personelin sorumluluklarında hiçbir boşluk veya açıklığa kavuşturulmamış bir çakışma yoktur.
5.9.3. Temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, işe yeni alınan personele de, verilen göreve uygun oryantasyon (işe başlangıç) eğitimi uygulanmaktadır. Ayrıca devamlı eğitim de verilerek eğitimin pratik etkinliği periyodik olarak değerlendirilmektedir.
5.9.4. İç iletişimi kontrol altına almak için iç yazışma formu, personelin görüşlerinden faydalanmak için öneri formu geliştirilmiştir. Dış iletişim için yazışmalar kayıt altına alınmakta, saklanmaktadır.
5.9.6. Altyapı ve çalışma ortamının uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamak için altyapı ve çalışma ortamı talimatı oluşturulmuştur.

5.10. Haşere Kontrol
5.10.1. İyi üretim uygulamasını desteklemek amacıyla haşerelerle mücadele için haşere kontrol prosesi kapsamında bir yöntem geliştirilmiştir.
5.10.2. Servis raporları ile kayıt altına alınmakta ve doğrulaması yapılmaktadır.

5.11. Kalibrasyon
5.11.1. Ölçme cihazlarının doğrulamasını yapmak amacıyla kalibrasyon prosesi oluşturulmuştur. Kalibrasyon akredite edilmiş kuruluşa yaptırılır.
5.11.2. İlgili cihazların göstergeleri saptanmış kalibrasyon cihaz listesinde belirtilmiştir.
5.11.3. Yapılan kalibrasyonlar ilgili cihazların kalibrasyon kartlarına işlenerek izlenmesi ve doğrulanması sağlanmaktadır.

5.12. Satınalma
5.12.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde üretilebilmeleri için satınalma prosesi doğrultusunda tedarik edilenlerin spesifikasyonlarının tedarik edilmesini sağlar ve girdi kabul planı doğrultusunda işlem görmesini ister. Bu yöntem ile girişi kabul gören hammadde ve yardımcı malzemeler kontrol altına alınır. Ayrıca hazırlanan hammadde spesifikasyonlarıda söz konusu uygulamaya destek sağlamaktadır.
5.12.2. Satınalma faaliyetlerinin uygunluğunu artırmak amacıyla tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, onaylı tedarikçilerin performansları izlenmektedir.
5.12.3. Satınalma talep formu ve sipariş formu kullanılarak faaliyetlerin kayıt altına alınması satınalma faaliyetini güvence altına alır.

5.13. Servis-hizmet Prosesi
5.13.1. Üretimin her aşamasında gıda güvenliği el kitabında ve servis hizmet prosesinde de belirtildiği üzere tüm prosesler kontrol altına alınmıştır.
5.13.2. Gıda güvenliği ön koşulların sağlanması, kontrol altına alınması, operasyonel ön koşulların başlatılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmıştır.
5.13.3. Ürünün ilgili parti kodlarıyla izlenebilirliği sağlanmış, sipariş formu, fiyat listesi ve servis formu oluşturulmuştur.
5.13.4. Servis edilmiş ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket ve şikayet tarzında formlar geliştirilmiştir. İlgili kayıtlar incelenmekte, değerlendirmektedir.

5.14. Temizlik Hijyen
5.14.1. Kişisel Hijyen
Detaylı hijyen programları oluşturulmuş olup, firma içerisindeki değişik ihtiyaçlara göre sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu programlar sağlık, hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. Üretim veya kalite kontrol alanlarına giren her personel tarafından sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Hijyen programları yönetimce teşvik edilmekte, disiplin altında alınmaktadır.
5.14.2. Bu kapsamda personel ve ziyaretçi hijyen talimatı, hijyen ve sağlık talimatı, el yıkama talimatı, eldiven kullanma talimatı, personel giyinme soyunma odası talimatı, çöp kovaları temizlik talimatı, faaliyet alanları temizlik talimatı, depo temizlik talimatı kontrolü ve sürekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır.
5.14.3. Sosyal tesisler (tuvalet, yemekhane vb), materyal veya ürüne olabilecek bulaşma riskini en az düzeye indirecek alanda kurulmuştur.

5.15. Üretim ve Gıda Güvenliği
5.15.1. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir.
5.15.2. Tüm üretim prosedürleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu prosedürler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve ürün tanımlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmektedir.
5.15.3. Üretim proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve proseslerde yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmektedir.
5.15.4. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses Kontrol Prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.15.5. Üretim; hammadde, ara madde, ürün, yüzey (alan, ekipman, makine), personel vb. analizler gıda güvenliğini oluşturabilmek amacıyla periyodik olarak yapılmakta, izlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

5.16 İzleme ve Geri Çağırma
5.16.1. Her bir partiyi, servisler sonrası, izleme ve geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem İzleme ve Geri Çağırma Prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.16.2. Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda ilgili merciler, o gıdanın piyasaya arzını sınırlamalar getirecek uygun önlemler alır veya piyasadan geri toplatır.
5.16.3. İzleme ve geri çağırmaya yönelik hızlı ve etkin olarak oluşturulan yöntem geri toplama formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5.17. Ürün Muhafaza, Depolama
5.17.1. Satınalınan ve servise sunulan her türlü ürünün kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında depolamak, müşterilere servisi gerçekleşinceye kadar uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanmış Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi metot ve uygulamalarıyla uygun ürün muhafaza, depolama işlemlerini tanımlayan Depolama Prosesi mevcuttur.
5.17.2. Satınalınan ürünler girdi kabul formları ile giriş yapılır. Girdi kabul planı ile kriterler belirlenmiştir.
5.17.3. Depolama etiketleri ile ilk girin ilk çıkar sistemi kontrol altına alınmıştır.
5.17.4. Oluşan hasarlar hasar tespit formu ile kayıt altına alınır ve takibi sağlanır.
5.17.5. Depodan istek, depodan çıkış, depoya iade, haftalık stok, aylık sayım formları depolama prosesini kontrol altına almıştır.
5.17.6. Depolama talimatı çerçevesinde uygulama yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
5.17.7. Yukarıda bahsedilen uygulamaların üretimi aksatmayacak, kaliteyi koruyacak şekilde takip edilmesi amacıyla Aylık GMP Kontrol Formu (FR.12.01) oluşturulmuştur. İlgili form kalite yönetim temsilcisi ve fabrika müdürü tarafından ortaklaşa takip edilmektedir. Çeklist niteliği taşıyan form uygulama kapsamında çok önemli olup, sürekliliği sağlamak ve doğrulamayı gerçekleştirmek için yapılandırılmıştır.

5.18. Su Kontrolü
5.18.1. Üretim Sorumlusu tarafından mikrobiyolojik su analizi yaptırılacaktır. Ayrıca fiziksel su kontrolünü Su Kontrol Formu (FR.12.02) üzerinde izleyecektir.

5.19. Kalite Kontrol
5.19.1. Kalite Kontrol, GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise servisinden önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon yapısı, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri vb. ile ilgilidir.
5.19.2. Doğrulama planına uyum gerekliliği mevcuttur.
5.19.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla kayıtlarda tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.
5.19.4. Hammadde ve bitmiş ürünlerin test ve inceleme sonuçlarını içeren kayıtlar spesifikasyonları ile usulüne uygun olarak karşılaştırılmaktadır. Ürün onaylaması; ilgili üretim dokümanlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi ile belirlenmiş prosedürlerden sapmaların değerlendirilmesini kapsar.
5.19.5. Hiçbir ürün, kalite kontrolden geçmeden, uygunluğu onaylanmadıkça servis amacıyla serbest bırakılmamaktadır.
5.19.6.Ürünün, gerektiğinde tekrar incelenebilmesi için ürünlere ait birer numune referansı üretim sorumlusu tarafından saklanmaktadır. Her parti üretimden bir adet ürün kontrol grubu için numune saklama bölümünde saklanır.

5.20. Genel İyileştirme
5.20.1. Üretim alanlarını, alan içinde mevcut makine ve ekipmanların hijyenik üretime, eksikliklerin tespiti için aylık GMP kontrol formu oluşturulmuştur. Gıda Güvenliği Sistemi ön koşul uygulamalarının sürekli kontrol edilmesini ve üretimin seri bir şekilde hijyenik şartlarda devam etmesini sağlayacak yardımcı bir çalışmadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • marsissu@gmail.com
 • marsissu@gmail.com Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1799 Yazan: marsissu@gmail.com
marsissu@gmail.com konuyu yanıtladı: Cvp:GMP (İyi üretim uygulamaları) prosedürü
Nazende yazan:

1.PROSES AMACI :
Girdi ve ürünlerin kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında taşımak, depolamak, müşterilere servise kadar elverişli şartlar altında dağıtımını sağlamak amacıyla ön koşul uygulamalarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirerek metot ve uygulamaları tanımlamaktır.

2.PROSES KAPSAMI :
Bu proses Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki tüm birimleri kapsamaktadır.

3. PROSES TANIMLARI :
GMP(Good Manufacturing Practise): İyi üretim uygulamalarını içermektedir. (Kişisel Hijyen, Makine-Ekipman Tasarımı, bina ve ekipmanları v.b)

4. PROSES SORUMLULARI:
Bu prosesin uygulanmasından Genel Müdür, Bakım-Onarım Sorumlusu, Üretim Sorumlusu, Fabrika Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve tüm çalışan personel sorumludur.

5. PROSES DETAYI :
5.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alır. İyi üretim uygulaması, hem üretim ve hem de kalite kontrol ile ilgilidir. GMP’ nin temel gereklilikleri şunlardır;
5.1.1. Tüm üretim prosesleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu prosesler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmelidir.
5.1.2. Proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve prosesler de yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmelidir.

5.2. GMP için gerekli tüm olanaklar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sağlanmalıdır:
5.2.1. Uygun kalifiye ve eğitimli personel,
5.2.2. Uygun tesisler ve alan,
5.2.3 Uygun ekipman ve hizmetler,
5.2.4. Doğru materyal, kaplar ve etiketler,
5.2.5. Onaylanmış prosedürler ve talimatlar,
5.2.6. Uygun depolama ve taşıma,
5.2.7. Çalışanlar prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirebilmek için eğitilmelidir,
5.2.8. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir. Satınalma işlemi satınalma prosesine göre uygulanır.
5.2.9. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses kontrol prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.2.10. Ürünlerin servisi, kalitelerini etkileyecek herhangi bir riski asgariye indirecek şekilde yapılmaktadır. Servis hizmet prosesinde ve depolama prosesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.2.11. Her bir partiyi, dağıtım sonrası, geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem izleme ve geri çağırma prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.2.12. Servisi yapılmış ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteriden gelen şikayetler müşteri şikayet formu ve anket formlarında izlenmektedir. Ürün müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hatalı ürünler kalite kontrolde tespit edilir, döf açılır.

5.3. Doküman ve Kayıtların Kontrolü
5.3.1. Hazırlanan ve onaylanan tüm dokümantasyon için geçerli hazırlama, kodlama, onaylama, dağıtma, değiştirme, revize etme, iptal etme, dosyalama, dış doküman izleme ve gözden geçirme yöntemi dokümanların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.2. Kayıtların tanımlanması, saklama sürelerinin belirlenmesi, oluşturulması, muhafaza edilmesi, arşivlenmesi, arşivin özellikleri, arşivleme ve imha yöntemi kayıtların kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.
5.3.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla ve formlarla “ tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.

5.4. İç Tetkik
5.4.1. Sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek için firma kendi bünyesinde yılda en az 2 defa iç tetkik yapmaktadır.
5.4.2. İç tetkik kapsamı, tetkikçilerin belirlenmesi, tetkiklerin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin gerçekleşmesi, kararların alınması, faaliyetlerin gerçekleşmesi, sonuçların raporlanması, takip edilmesi, kapatılması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi iç tetkik prosedüründe tanımlanmıştır.

5.5. Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü
5.5.1. Sunulan ürünler Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsam çerçevesinde proseslerin tüm aşamalarını kontrol altına almış ve gıda güvenliği el kitabında tanımlamıştır.
5.5.2. Uygulamaya koyulan prosedürlerin tamamı girdi üründen çıktı ürüne kadar uygunsuzluğu engelleyici bir şekilde sistematize edilmiştir. Ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri her aşamada değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
5.5.3. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır ve bu gruba giren ürünler uygun olmayan ürün-hizmet kontrolü prosedüründe tanımlanmıştır.

5.6. Düzeltme/Düzeltici Önleyici Faaliyet
5.6.1. Tespit edilen ve öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi, acilen çözülmesi için Düzeltme/DÖF prosedürü oluşturulmuştur.
5.6.2. Düzeltici ve önleyici uygulamaların kayıt altına alınması düzeltici ve önleyici faaliyet/düzeltme formunda izlenir.
5.6.3. Kalite Yönetim temsilcisi ve gıda güvenliği ekip lideri döf takip formunda uygulamaları izler.

5.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.7.1. Firmanın yapmış olduğu tüm faaliyetler, sistemlerin çalışıp çalışmadığı, uygunluğu yönetim tarafından yılda 2 kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
5.7.2. Tüm kayıtlar ve uygulamalar YGG Toplantısında gündeme getirilir ve bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için gerekli önlemler alınır. Toplantı tutanak formu ile kayıt edilir.

5.8. Bakım Onarım
5.8.1. Kullanılan tüm makine ve ekipman bakım onarım prosesinde ele alınmıştır. Makineler makine tanıtım kartlarıyla tanımlanmış, makine ekipman listesinde listelenmiştir.
5.8.2. Tüm makinelerin doğru ve etkin kullanımı için makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmuş, bakımlarının yeterliliği ve zamanında yapılması için yıllık bakım planı yapılandırılmıştır. Yıllık bakım planı doğrultusunda bakımlar yapılmakta, bakım onarım ve ayrıntılı bakım onarım formlarıyla kayıt altına alınmaktadır.

5.9. İnsan Kaynakları, Eğitim, İletişim, Altyapı ve Çalışma Ortamı
5.9.1. Personel kendisiyle ilgili GMP prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ihtiyaçlarına yönelik olarak, hijyenik açıklamalar da dahil olmak üzere, başlangıçta ve devamlı olarak eğitim almaktadır.
5.9.2. Gerekli kalifikasyona ve yeterli tecrübeye sahip olan yeterli sayıda personele sahiptir. Firmanın organizasyon şeması mevcuttur. Her çalışan personelin iş tanımları, sorumlulukları ve yetkileri hazırlanmıştır. Çalışan her personelin yokluğu yada kadro eksikliği durumunda vekil tayini oluşturulmuştur. GMP uygulamaları ile ilgili personelin sorumluluklarında hiçbir boşluk veya açıklığa kavuşturulmamış bir çakışma yoktur.
5.9.3. Temel teorik ve pratik eğitimin yanı sıra, işe yeni alınan personele de, verilen göreve uygun oryantasyon (işe başlangıç) eğitimi uygulanmaktadır. Ayrıca devamlı eğitim de verilerek eğitimin pratik etkinliği periyodik olarak değerlendirilmektedir.
5.9.4. İç iletişimi kontrol altına almak için iç yazışma formu, personelin görüşlerinden faydalanmak için öneri formu geliştirilmiştir. Dış iletişim için yazışmalar kayıt altına alınmakta, saklanmaktadır.
5.9.6. Altyapı ve çalışma ortamının uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamak için altyapı ve çalışma ortamı talimatı oluşturulmuştur.

5.10. Haşere Kontrol
5.10.1. İyi üretim uygulamasını desteklemek amacıyla haşerelerle mücadele için haşere kontrol prosesi kapsamında bir yöntem geliştirilmiştir.
5.10.2. Servis raporları ile kayıt altına alınmakta ve doğrulaması yapılmaktadır.

5.11. Kalibrasyon
5.11.1. Ölçme cihazlarının doğrulamasını yapmak amacıyla kalibrasyon prosesi oluşturulmuştur. Kalibrasyon akredite edilmiş kuruluşa yaptırılır.
5.11.2. İlgili cihazların göstergeleri saptanmış kalibrasyon cihaz listesinde belirtilmiştir.
5.11.3. Yapılan kalibrasyonlar ilgili cihazların kalibrasyon kartlarına işlenerek izlenmesi ve doğrulanması sağlanmaktadır.

5.12. Satınalma
5.12.1. İyi üretim uygulaması, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde üretilebilmeleri için satınalma prosesi doğrultusunda tedarik edilenlerin spesifikasyonlarının tedarik edilmesini sağlar ve girdi kabul planı doğrultusunda işlem görmesini ister. Bu yöntem ile girişi kabul gören hammadde ve yardımcı malzemeler kontrol altına alınır. Ayrıca hazırlanan hammadde spesifikasyonlarıda söz konusu uygulamaya destek sağlamaktadır.
5.12.2. Satınalma faaliyetlerinin uygunluğunu artırmak amacıyla tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta, onaylı tedarikçilerin performansları izlenmektedir.
5.12.3. Satınalma talep formu ve sipariş formu kullanılarak faaliyetlerin kayıt altına alınması satınalma faaliyetini güvence altına alır.

5.13. Servis-hizmet Prosesi
5.13.1. Üretimin her aşamasında gıda güvenliği el kitabında ve servis hizmet prosesinde de belirtildiği üzere tüm prosesler kontrol altına alınmıştır.
5.13.2. Gıda güvenliği ön koşulların sağlanması, kontrol altına alınması, operasyonel ön koşulların başlatılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve izlenmesi ile sağlanmıştır.
5.13.3. Ürünün ilgili parti kodlarıyla izlenebilirliği sağlanmış, sipariş formu, fiyat listesi ve servis formu oluşturulmuştur.
5.13.4. Servis edilmiş ürünlere ilişkin şikayetler incelenmeli, kalite hatalarının sebepleri araştırılmalı, hatalı ürünlere ilişkin uygun önlemler alınmalı ve durumun tekrarı önlenmelidir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla anket ve şikayet tarzında formlar geliştirilmiştir. İlgili kayıtlar incelenmekte, değerlendirmektedir.

5.14. Temizlik Hijyen
5.14.1. Kişisel Hijyen
Detaylı hijyen programları oluşturulmuş olup, firma içerisindeki değişik ihtiyaçlara göre sürekli değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu programlar sağlık, hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. Üretim veya kalite kontrol alanlarına giren her personel tarafından sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Hijyen programları yönetimce teşvik edilmekte, disiplin altında alınmaktadır.
5.14.2. Bu kapsamda personel ve ziyaretçi hijyen talimatı, hijyen ve sağlık talimatı, el yıkama talimatı, eldiven kullanma talimatı, personel giyinme soyunma odası talimatı, çöp kovaları temizlik talimatı, faaliyet alanları temizlik talimatı, depo temizlik talimatı kontrolü ve sürekliliği sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır.
5.14.3. Sosyal tesisler (tuvalet, yemekhane vb), materyal veya ürüne olabilecek bulaşma riskini en az düzeye indirecek alanda kurulmuştur.

5.15. Üretim ve Gıda Güvenliği
5.15.1. Üretim sırasında, tüm işlemlerin prosedürlere ve talimatlara göre gerçekten yapıldığını ve ürünün istenen kalitede ve miktarda olduğunu gösterecek şekilde her üretim safhası ürün formlarına kayıt edilir.
5.15.2. Tüm üretim prosedürleri açıkça belirlenmeli, deneyimlerin ışığı altında sistematik olarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu prosedürler ile ürünlerin sürekli olarak istenen kalitede ve ürün tanımlarına uygun olarak üretilebildikleri gösterilmektedir.
5.15.3. Üretim proses akışları ve ürün akışlarındaki kritik basamaklar ve proseslerde yapılan anlamlı değişiklikler valide edilmektedir.
5.15.4. İncelenecek olan parti hakkında, dağıtımı da dahil olmak üzere, tüm geçmişine ait üretim kayıtları anlaşılabilir ve kolay erişilebilir formlar halinde saklanmaktadır. Proses Kontrol Prosesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
5.15.5. Üretim; hammadde, ara madde, ürün, yüzey (alan, ekipman, makine), personel vb. analizler gıda güvenliğini oluşturabilmek amacıyla periyodik olarak yapılmakta, izlenmekte, değerlendirilmekte ve kontrol altına alınmaktadır.

5.16 İzleme ve Geri Çağırma
5.16.1. Her bir partiyi, servisler sonrası, izleme ve geri çekme imkanı veren bir sistem mevcuttur. Bu sistem İzleme ve Geri Çağırma Prosedüründe açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
5.16.2. Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda ilgili merciler, o gıdanın piyasaya arzını sınırlamalar getirecek uygun önlemler alır veya piyasadan geri toplatır.
5.16.3. İzleme ve geri çağırmaya yönelik hızlı ve etkin olarak oluşturulan yöntem geri toplama formu ile kayıt altına alınmaktadır.

5.17. Ürün Muhafaza, Depolama
5.17.1. Satınalınan ve servise sunulan her türlü ürünün kalitesini korumak, hasar görmesini önlemek, uygun şartlar altında depolamak, müşterilere servisi gerçekleşinceye kadar uygunluğu sağlamak amacıyla hazırlanmış Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi metot ve uygulamalarıyla uygun ürün muhafaza, depolama işlemlerini tanımlayan Depolama Prosesi mevcuttur.
5.17.2. Satınalınan ürünler girdi kabul formları ile giriş yapılır. Girdi kabul planı ile kriterler belirlenmiştir.
5.17.3. Depolama etiketleri ile ilk girin ilk çıkar sistemi kontrol altına alınmıştır.
5.17.4. Oluşan hasarlar hasar tespit formu ile kayıt altına alınır ve takibi sağlanır.
5.17.5. Depodan istek, depodan çıkış, depoya iade, haftalık stok, aylık sayım formları depolama prosesini kontrol altına almıştır.
5.17.6. Depolama talimatı çerçevesinde uygulama yapılmakta ve değerlendirilmektedir.
5.17.7. Yukarıda bahsedilen uygulamaların üretimi aksatmayacak, kaliteyi koruyacak şekilde takip edilmesi amacıyla Aylık GMP Kontrol Formu (FR.12.01) oluşturulmuştur. İlgili form kalite yönetim temsilcisi ve fabrika müdürü tarafından ortaklaşa takip edilmektedir. Çeklist niteliği taşıyan form uygulama kapsamında çok önemli olup, sürekliliği sağlamak ve doğrulamayı gerçekleştirmek için yapılandırılmıştır.

5.18. Su Kontrolü
5.18.1. Üretim Sorumlusu tarafından mikrobiyolojik su analizi yaptırılacaktır. Ayrıca fiziksel su kontrolünü Su Kontrol Formu (FR.12.02) üzerinde izleyecektir.

5.19. Kalite Kontrol
5.19.1. Kalite Kontrol, GMP’nin bir parçası olup, gerekli ve ilgili testlerin gerçekten yapılmasını; materyalin kullanımdan, ürünlerin ise servisinden önce, kalitelerinin yeterli olduğuna karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon yapısı, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürleri vb. ile ilgilidir.
5.19.2. Doğrulama planına uyum gerekliliği mevcuttur.
5.19.3. Gerekli tüm örnekleme, incelemelerin yapıldığını gösteren kayıtlar, el ve/veya kayıt cihazlarıyla kayıtlarda tutulmaktadır. Sapmalar tümüyle değerlendirilmektedir.
5.19.4. Hammadde ve bitmiş ürünlerin test ve inceleme sonuçlarını içeren kayıtlar spesifikasyonları ile usulüne uygun olarak karşılaştırılmaktadır. Ürün onaylaması; ilgili üretim dokümanlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi ile belirlenmiş prosedürlerden sapmaların değerlendirilmesini kapsar.
5.19.5. Hiçbir ürün, kalite kontrolden geçmeden, uygunluğu onaylanmadıkça servis amacıyla serbest bırakılmamaktadır.
5.19.6.Ürünün, gerektiğinde tekrar incelenebilmesi için ürünlere ait birer numune referansı üretim sorumlusu tarafından saklanmaktadır. Her parti üretimden bir adet ürün kontrol grubu için numune saklama bölümünde saklanır.

5.20. Genel İyileştirme
5.20.1. Üretim alanlarını, alan içinde mevcut makine ve ekipmanların hijyenik üretime, eksikliklerin tespiti için aylık GMP kontrol formu oluşturulmuştur. Gıda Güvenliği Sistemi ön koşul uygulamalarının sürekli kontrol edilmesini ve üretimin seri bir şekilde hijyenik şartlarda devam etmesini sağlayacak yardımcı bir çalışmadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 

AŞAĞIDAKİ EĞİTİM VİDEOLARI ÜCRETSİZDİR, gelecek ücretsiz videoları kaçırmamak için buradan kalite güvence kanalına gidip takip et kısmını tıklayınız.