Main menu

iso 9001 2000 kalite yönetim sistemi standardı 6. madde türkçe

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

Kuruluş;

a) Kalite yönetim sistemini uygulama, sürdürme ve etkinliğini sürekli iyileştirme,

 

b) Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak,için gerekli olan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.HACCP ekibinin görevlerinden biri, HACCP çalışması ve uygulaması için zaman, para ve iş gücü ihtiyaçları bağlamında kaynak gereksinimlerinin tahminini, yönetime sağlamaktır.

6.2 İnsan kaynakları

6.2.1 Genel

Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.

6.2.2 Yeterlilik, bilinç ve eğitim

Kuruluş;

a) Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli,

b) Eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı,

c) Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmeli,

d) Personelinin, yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli,

e) Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim (Madde 4.2.4) ile uygun kayıtları muhafaza etmelidir.Tüm görevlerin, eğitilmiş en uygun kişilere verilmesinin sağlanması her bir kuruluş için önemlidir. Gıda ve içecek sektörü de bu şartın dışında değildir. Personel için gerekli yeterlilik seviyesi, toplam kalite politikaları ve plânları paralelinde tesis edilmelidir. Belirli seviyedeki faaliyetlerin, temel düzeyde eğitilmiş kişilerce yapılması, diğer faaliyetlerin, ise daha yüksek düzeyde eğitim gerektirmesi uygundur. Gıda alanında çalışan üst yönetimin, hijyen konusunda uygun sürede eğitilmiş olması çok önemlidir.Çalışanlar, uygun şekilde eğitilmiş ve ilgili iş talimâtları / standardlar / spesifikasyonlar / mevzuatla (veya diğer herhangi bir uygun araçla) donatılmış olmalıdır.Bu sektörde duyusal analiz ve değerlendirmede eğitim en önemli husustur. Bu tip duyusal analiz eğitiminin tipi ve kapsamı, kuruluşun toplam ihtiyaçları ile paralel olmalıdır.Eğitim ihtiyaçlarının tanımları yapılmalı ve eğitimdeki her hangi bir eksiklik tamamlanmalıdır. Eğitimin etkinliği ölçülmelidir. Uygun şekilde kısaltılmış özlü eğitim kayıtlarının muhafazası önemli bir husustur. Dağıtmak için yazılı talimâtların uygun olmadığı (aşırı nemden ötürü) çalışma alanları olabilir. Verilen eğitimin etkinliği, aktarılan bilginin anlaşılırlığı önemlidir.Kalite yönetim sistemli kuruluşlarda çalışanlar, kalite politikasının amaçları (uygun bir dilde yazılmış) ile kendi faaliyetlerinin işin kalite performansını nasıl etkileyebileceği konusunda bilinçli olmalıdırlar. Bir faaliyetin yapılma nedenlerinin belirli bir şekilde açıklanması (örneğin hijyen için veya gıda güvenliği sebepleri için) ile yapılmadığı takdirde nelerin olabileceğinin (meselâ bozulma, gıda zehirlenmesi) açıklanması, yararlıolmaktadır.Etkin bir HACCP çalışmasının tamamlanması, uygun şekilde eğitim görmüş bireylerin bulunmasını gerektirir. Bu çalışma, gıda ve içecek işinin tipine özgü ilgili kontroller ile tehlikelerin tanımlanmasında, eğitimi veya daha tipik tehlikeler ile bunların kontrollerine daha genel bir yaklaşımı içerebilir.

6.3 Alt yapı

Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirlemeli, oluşturmalı ve sürekliliğinisağlamalıdır. Alt yapı, uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsar:

a) Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler,

b) Proses teçhizatı (yazılım ve donanım),

c) Destek hizmetleri (ulaştırma ve iletişim gibi).

Olanaklar, ürün uygunluğu ve gıda güvenliği için kuruluşun kararlaştırdığı hedeflerini karşılamak amacıyla kuruluşu destekleyen ve yetkin kılan saha, ekipman ve hizmeti tanımlar.Bu sanayi kolunda, çalışma sahalarının uygun tasarımı ve bakımının gıda güvenliği üzerine büyük etkisi vardır. Gıda işleme sahalarının uygun olmayan tasarımı, yapılışı ve yerleştirimi, proses ekipmanlarının uygunsuz tasarımı kadar, prosese ve/veya ürüne tehlikeler katabilir. Donanımların uygun bakımı da prosese zararlı etkilerin tesir etmemesini sağlar. Bu, en uygun imalât pratiği ve hijyen pratiği ile uyumlu olmalıdır.

6.4 Çalışma ortamı

Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.Kuruluş, politikalarından ve plânlanmış kalite hedeflerinden taviz vermemek için olanaklarını ve iş ortamını uygun şekilde gözden geçirmelidir. İhtiyaç duyulan bilgi, proseslerin işletimi için gerekli olan bilgi ya da müşteri bilgisi, tedarikçi bilgisi ve rakiplere ilişkin bilgiler olabilir.İlgi bakımından en önemli konular olup, ham madde kabulünden ürün teslimine kadar tüm kademelerde göz önünde bulundurulması gereken hususlar aşağıda liste olarak verilmiştir. Ancak bu liste ne başlık ne de içerik bakımından tam değildir.

a) Çevre

Atmosfer, toprak, içilebilir su kaynağı, drenaj, zararlı böcek kontrolu ile mikroplardan memelilere kadar olan etkin yaşam biçimleri.

b) Yapılar

Yakın çevredeki yönetim birimleri kadar depolama, imalât, personel hijyeni, ambalâjlama aktarma, deney ve dağıtım için olan üniteler dahil tüm yapılar, özellikle hijyenik tasarımının bakış açısından dikkate alınmalıdır.

c) Tesis cihazları ve yardımcı üniteler

Gerekli olan temizleme prosesleri kadar, donanım ve tesisin hijyenik tasarımını kapsar. Cihazların,belirlenmiş standardlara göre işleyişte bulunabilecek şekilde kalmasını sağlamak için, uygun bakımyapılmalıdır. Çapraz kirletici bulaşma noktalarına da dikkat edilmelidir.

d) Personel

Bu madde, uygun iş giysilerini (ceketler, botlar, şapkalar v.s) ve uygun hijyenik uygulama eğitim şartını içerir. Uygun iş ortamı, güvenlik ve etkin işleyiş için çalışanların yetilerine etkisi olan faktörleri içerir. Yetersiz sağlık ve güvenlikli çalışma şartları, etik olmayan uygulamalar ve uygun olmayan çalışma yöntemlerinin hepsi, kabul edilebilir ürün imalâtı üzerine olumsuz etkilere sahiptir.

e) Mevzuat

Bu madde, personel hijyeni ile kullanılacak koruyucu giysiye uygulanabilir ilgili mevzuat şartlarını kapsar.

f) Sağlık taraması

Bu madde güvenli ürün bakımından gıda aktarıcı ve taşıyıcıların bakımı ve tarama prosedürlerinin (yasal ya da aksi takdirde belirlenmiş) kanıtını içerir.

g) Artık ve yan ürünler

Bu hususta bütün ilgi, bu tip maddelerin ayrılmasına ve elden çıkarılmasına gösterilmelidir.

h) Zararlı böcek kontrolü

 

 

ISO 9001 eğitim videolarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yeni yayınlanacak ücretsiz eğitimler için youtube kanalımıza abone olunuz ve yeni eğitim eklendiğinde bildirim almak için abonelik sonrası çan ikonuna tıklayınız.

 

ISO 9001 eğitim videosu 1

ISO 9001 eğitim videosu 2

ISO 9001 eğitim videosu 3

ISO 9001 eğitim videosu 4

ISO 9001 eğitim videosu 5

Şu an sitemizde:

1213 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi