Main menu

iso 14001-2004 standardı

ISO 14001-2004 standardı maddeleri.

STANDART MADDELERİ

4. Çevre Yönetim Sisteminin Şartları

4.1 Genel Şartlar

4.2 Çevre Politikası

4.3 Planlama

4.3.1 Çevre Boyutları

4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar

4.3.3 Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar

4.4 Uygulama Ve Faaliyetler

4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk Ve Yetki

4.4.2 Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma

4.4.3 İletişim

4.4.4 Dokümante Etme

4.4.5 Dokümanların Kontrolü

4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü

4.4.7 Acil Durum Hazırlığı Ve Müdahale

4.5 Kontrol Etme

4.5.1 İzleme Ve Ölçme

4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet

4.5.4 Kayıtların Kontrolü

4.5.5 İç Tetkik

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 TERİMLER VE TARİFLER

Sürekli iyileştirme: Kuruluşun çevre politikasına uygun olarak, genel çevre başarısının arttırılmasını sağlamak amacıyla, çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi

Düzeltici faaliyet: tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebinin ortadan kaldırılması faaliyeti

Çevre boyutu: Bir kuruluşun çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin veya ürünlerinin veya hizmetlerinin bir elemanı

Çevresel etki: Kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan, çevreye yaptığı olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik.

Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

Çevre başarısı: Bir kuruluşun çevre boyutlarını yönetmede elde ettiği ölçülebilir sonuçlar.

Çevre politikası: Bir kuruluşun resmi olarak üst yönetimi tarafından beyan edilen, çevre başarısıyla ilgili genel niyetleri ve yönlenmesi

Çevre hedefi: Kuruluşa veya onun bölümlerine uygulanabilen, çevresel amaçlarından kaynaklanan ve bu amaçlara ulaşmak için belirlenmesi ve karşılanması gereken ayrıntılı başarı şartı.

Önleyici faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma faaliyeti

Kirliliğin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması
 

Sürdürülebilir kalkınma: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.
 

Hayat boyu değerlendirme: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.
 

TS- EN-ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ TS-EN-ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi Standartları beş ana standarttan oluşmaktadır.

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.

Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.

Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.  

Şu an sitemizde:

1380 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi