Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 3. bölüm

3 GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
3.1 Gıda güvenliği ve kalite politikası
Firmanın üst yönetimi, yetkin kılınmış, gözden geçirilen, imzalanan ve tarihi olan gıda güvenliği ve kalite politikası geliştirmeli ve dokümante etmelidir.


3.1.1 Politika, firmanın belirlenen kalitede güvenli ve yasalara uygun ürünler üretmek ve müşterilerine olan sorumluluğunu yerine getirme amacını belirtmelidir ve gözden geçirmeye olan bağlılığı ve sürekli iyileştirmeyi de içermelidir. Firma üst yönetimi, politikanın ürün güvenliği, yasalara uygunluğu ve kalitesiyle ilgili faaliyetleri yerine getiren tüm personele iletilmesini sağlamalıdır. 

3.2 Gıda güvenliği ve kalite el kitabı
Firma BRC standardı gerekliliklerinin nasıl karşılandığını açıklayan bir gıda güvenliği ve kalite el kitabı oluşturmalıdır. Bu gereklilikler tam olarak yerine getirilmeli, belirli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde iyileştirilmelidir.
3.2.1 Gıda güvenliği ve kalite el kitabı ana hatlarıyla çalışma metotlarını ve uygulamalarını veya belirtilen ana hatların hangi dokümanda detaylandırıldığı atıfları içermelidir.
3.2.2 Gıda güvenliği ve kalite el kitabı tüm kilit personel için kolay erişilebilir yerde olmalıdır.

3.3 Organizasyon yapısı, sorumluluklar ve yönetim otoritesi
Firmanın açık bir organizasyon şeması olmalı ve ürün güvenliği, yasalara uygunluk ve ürün kalitesine etki eden personel için sorumluluklar, raporlama ilişkileri ve görevlerin fonksiyonlarını tanımlanmalıdır.
3.3.1 Firmanın yapısını gösteren bir organizasyon şeması olmalıdır.
3.3.2 Açık olarak tanımlanmış ve dokümante edilmiş sorumluluklar olmalı ve bu sorumluluklar ürün güvenliğine, yasalara uygunluk ve ürün kalitesine etki eden kilit personele iletilmelidir.
3.3.3 Kilit personelin olmaması durumunda yerinin doldurulması konusunda uygun şekilde dokümante edilmiş düzenlemeler yapılmalıdır.
3.3.4 Firmanın üst yönetimi, yürürlükte olan görev ve iş tanımları oluşturulmasını ve ürün güvenliği, yasalara uygunluğu ve kalitesine etki eden kilit personele iletilmesini sağlamalıdır.
3.3.5 Firmanın üst yönetimi, firmanın ilgili yasal, bilimsel ve teknik gelişmelerden, ülkede sektördeki diğer uygulamalardan ve ürünün satıldığı ülkedeki uygulamalardan haberdar olması için bir sistem oluşturulmasını sağlamalıdır.

3.4 Kontratların gözden geçirilmesi ve müşteri odaklılık
Firmanın üst yönetimi, ürün güvenliği ve kalitesi adına oluşan müşteri gerekliliklerinin ve isteklerinin tanımlanması ve bu isteklerin tam olarak yerine getirilmesi için bir sistem olmasını sağlamalıdır.
3.4.1 Firma müşterilerle iletişim kuracak olan personeli açıkça belirlemeli ve etkili bir iletişim sistemi kurmalıdır.
3.4.2 Ürün geliştirme, spesifikasyonlar, üretim ve dağıtım koşulları gibi müşteri istekleri ile ilgili prosesler müşteri ile karşılıklı olarak onaylanmış olmalıdır ve gerektiğinde her sipariş öncesi dokümante edilip karşılıklı olarak onaylanmalıdır. (Ref. Madde 3.7.2.3)
3.4.3 Müşteri gereklilikleri ve ihtiyaçları uygun öngörülmüş sıklıklarda gözden geçirilmelidir. Kontratlarda yada daha önceden anlaşılmış konulardaki değişiklikler müşteri ile karşılıklı olarak kabul edilmeli, dokümante edilmeli ve ilgili departmanlara iletilmelidir.
3.4.4 Müşteri memnuniyetine dair performans belirteçleri oluşturulmalıdır. Bu ilgili personele iletilmeli ve performans bu hedeflere göre gözden geçirilmelidir.

3.5 İç tetkikler
TEMEL
Firma BRC Food gerekliliklerini içeren sistem ve prosedürleri, uygulamalarını ve uygunluğunu, bunların sistemi sağladıklarının kontrolü için denetlemelidir.
3.5.1 İç tetkiklerin sıklığı ve kapsamı faaliyetin risk değerlendirilmesine göre planlanmalıdır. Tetkikler çizelge haline getirilmeli ve böylece gıda güvenliği ve kalite yönetim sisteminin tüm yönleri en az yılda bir defa denetlenmelidir.
3.5.2 İç tetkikler uygun şekilde eğitilmiş ve denetlenen birimden bağımsız yetkin denetçiler tarafından yapılmalıdır.
3.5.3 İç tetkik raporları uygunsuzlukların yanı sıra uygunlukları da içermelidir.
3.5.4 İç tetkik sonuçları denetlenen personele rapor edilmeli, düzeltici faaliyetler ve terminler karşılıklı olarak kabul edilmelidir.
3.5.5 Düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasından sonra doğrulama yapılmalıdır.
3.5.6 İç tetkik planları ve ilgili düzeltici faaliyet kayıtları saklanmalıdır.

3.6 Satınalma-Tedarikçi onaylanması ve performans izleme
Firma ürün güvenliği, yasalara uygunluğu ve kalitesi için kritik olan satınalma işlemlerini ve hizmetlerin istenen seviyede olmasının sağlanması için kontrol etmelidir.
3.6.1 Firma dokümante edilmiş bir tedarikçi değerlendirme prosedürü oluşturmalı ve risk değerlendirme bazlı sürekli değerlendirme yapmalıdır.
3.6.2 Bu prosedür devam eden değerlendirmelerin belirgin kriterlerini ve performans gerektiren uygulamaları da içermelidir. Eksiksiz bir liste olmamasına rağmen değerlendirmeler aşağıdakiler de içermelidir;
- Firma içi kontroller,
- Analiz sertifikaları
- Gerektiğinde tedarikçi denetimleri.
İzleme kayıtları saklanmalıdır.
3.6.3 Prosedür istisnai durumların için ne gibi uygulamalar yapıldığını açığa kavuşturmalıdır. Ör: Denetim veya izleme yapılamayacak servislerin kullanımı.
3.6.4 Firma, yeni tedarikçilerin performanslarını belirlenen kriterlere göre belli bir deneme süresi boyunca ve daha sonra sürekli performans izleme seviyesini belirlemek için belli bir sıklıkla izlemelidir.

3.10 Şikayet yönetimi
Firmanın, ürün şikayetlerini etkili bir şekilde ele alabilecek, kayıt edebilecek ve yönetecek bir sistem oluşturmalıdır.
3.10.1 Tüm şikayetler kaydedilmeli, araştırılmalı ve araştırma kayıtları kaydedilmelidir.
3.10.2 Şikayetin ciddiyetine ve problemin sıklığına uygun olarak belirlenen faaliyetler acil ve etkili bir şekilde eğitimli bir personel tarafından uygulanmalıdır.
3.10.3 Şikayet verileri analiz edilmeli ve ürün güvenliğini, kalitesini ve yasalara uygunluğu geliştirmek ve tekrar oluşumunu engellemek için sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu analizler tüm çalışanlar tarafından biliniyor olmalıdır.
3.11 Vaka yönetimi, ürün geri çekme ve geri çağırma
Firma, ürün geri çekme ve geri çağırma dahil tüm vakaları etkili bir şekilde yönetecek bir plan ve sistem oluşturmalıdır.
3.11.1 Firma, gıda güvenliğine, yasalara uygunluğa ve ürün kalitesine etki eden vakaları ve potansiyel acil durumları etkili yönetebilecek şekilde dizayn edilmiş prosedürler oluşturmalı ve etkili ürün geri çekme ve ürün geri çağırma prosedürleri uygulamalıdır. Eksiksiz bir liste olmamasına rağmen, işin devamı, ürün geri çekme veya geri çağırma için aşağıdakilerin de dikkate alınması ve bu öngörü ile planlama yapılması gerekmektedir;
- Su, enerji, nakliye, personel erişilebilirliği ve iletişim gibi kilit hizmetlerde sorunlar yaşanması,
- Yangın, su baskını veya doğal afetler,
- Kasti bulaşma ve ya sabotaj
3.11.2 Firma, gıda güvenliğine, yasalara uygunluğa ve ürün kalitesine etki eden vaka ve acil durumlar için ilgili personele yazılı kılavuz sağlamalıdır ve dokümante raporlama sistemi uygulanmalıdır.
3.11.3 Vaka yönetim prosedürü dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Bu prosedür asgari aşağıdakileri içermelidir;
- Vaka yönetim takımındaki kilit personelin sorumluluklarıyla birlikte tanımlanması,
- Güncel kilit kontak listesi oluşturulması, Ör: Vaka yönetim takımı, acil durum irtibat bilgileri, tedarikçiler, müşteriler, belgelendirme firması ve yasal yetkililer,
- Müşterilere, tüketicilere ve yasal otoritelere zamanında bilgi sağlanması için bir iletişim planı,
- Gerektiğinde dış tavsiye ve destek alınabilecek kuruluşlar, Ör: Uzman laboratuarlar, yasal otorite yada yasal uzmanlar
- Ürün geri çekme ve geri çağırma prosedürleri,
- Düzeltici faaliyetler ve iş ilişkilerinin düzeltilmesi.
3.11.4 Vakaların raporlanması, ürün geri çekme ve ürün geri çağırma ile ilgili prosedürler gereğine uygun, resmileştirilmiş, her an uygulanabilir olmalı ve stok, lojistik, depolama ve kullanımı da hesaba katmalıdır. Prosedürler düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir.
3.11.5 Ürün geri çağırma ve geri çekme prosedürleri belirli sıklıklarla en az yıllık olarak, test edilmelidir. Test sonuçları saklanmalı ve faaliyetlerin zamanlamasını da içermelidir.
3.11.6 Firma üst yönetimi, bu testin sonuçlarının gerektiğinde iyileştirmelerin uygulanması için kullanılmasını sağlamalıdır.
3.11.7 Ürün geri çağırma durumu oluştuğunda BRC standardını veren sertifika firması ve ilgili otoriteler zamanında bilgilendirilmelidir.

Şu an sitemizde:

1374 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi